Polityka prywatności

Polityka prywatności

My szanujemy prywatność użytkowników portalu www.hello-from-africa.pl (dalej „Witryna” lub „Portal”) i niniejsze oświadczenie o polityce ochrony prywatności, ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje będą lub mogą być zbierane podczas Państwa wizyty na naszej Witrynie oraz jak te informacje mogą zostać wykorzystane.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Portalu, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej, z których dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasz Portal. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).


1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest LINKOUT LIMITED z siedzibą na Malcie, zarejestrowana pod adresem 152, Suite Nr.7 Naxxar Road San Gwann SGN 9030, Malta, wpisana do maltańskiego rejestru handlowego pod numerem C 96974 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu e-mail: info@hello-from-africa.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które udostępniają swoje dane osobowe w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora lub które w jakikolwiek inny sposób udostępniają Administratorowi swoje dane osobowe do przetwarzania (dalej: „Klient” lub „Użytkownik”). Administrator zapewnia klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się na Witrynie.
 2. Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora w przypadku:
 • rejestracji konta na Witrynie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług lub zakupu oferowanych przez Administratora towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • składania zamówienia czy dokonania rezerwacji na Witrynie, w celu wykonania umowy świadczenia usług. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • złożenia oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w konkursie lub w innym wydarzeniu zorganizowanym przez Administratora, w którym mogą uczestniczyć klienci, w ramach wykonania umowy świadczenia usług. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • subskrypcji newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na dostarczanie treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • korzystania z usługi formularza kontaktowego na Witrynie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. W przypadku rejestracji konta na Witrynie użytkownik podaje dane niezbędne do rejestracji konta oznaczone w treści formularza, w tym w szczególności: adres e-mail; imię i nazwisko; numer telefonu.
 2. W przypadku przedsiębiorców lub dla celów rozliczeniowych zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: nazwę lub firmę Przedsiębiorcy, numer NIP oraz inne dane niezbędne do dokonają pożądanej przez klienta operacji.
 3. Podczas rejestracji konta na Witrynie, użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 4. W przypadku realizacji operacji na Witrynie (w szczególności zakup towarów lub usług), klient podaje dane wymagane formularzem przeznaczonym do realizacji pożądanej przez klienta operacji lub osiągnięcia oczekiwanego skutku.
 5. Podczas korzystania z Witryny, w czasie sesji mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od klienta mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Witrynie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na Witrynie, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8. Przekazując dane osobowe, w tym dane osobowe inne niż opisane wyżej, klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach opisanych wyżej oraz w celach marketingowych Witryny (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przekazane dane osobowe stosują się bezpośrednio realizacji umowy świadczenia usług lub skutków realizacji takiej umowy, w postaci. m.in potwierdzenia w jakiejkolwiek formie że umowa została zrealizowana jak np. wideo potwierdzenie, zdjęcie lub słowny opis - wykonany przez klienta). Zgoda taka dotyczy również marketingu produktów i usług własnych Witryny, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Witryny uwzględniającej preferencje klientów. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz w zakresie nieobjętych zgodą, prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne i następuje w przeważającej liczbie przypadków w związku z zawieranymi umowami świadczenia usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych może powodować niemożliwość realizacji pożądanej przez klienta operacji lub osiągnięcia oczekiwanego skutku.

 3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, m.in. dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Witryny oraz działalności własnej, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów. Do takich podmiotów należą m.in. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, usługi hostingu, usługi księgowe, usługi marketingowe, dostawcy usług do analizy ruchu na stronie internetowej, usługi prawne lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Witryny, przy czym takie podmioty będą przetwarzały dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane klientów mogą być przekazywane poza ramy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do podmiotów mających siedzibę w Państwach trzecich i Administrator ze swojej strony gwarantuje, że przetwarzanie takich danych będzie dokonywane w pełnej zgodności z wymaganiami RODO i w wyznaczonym przez przepisy Unii Europejskiej standardy bezpieczeństwa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 3. Szczegółowe terminy przedawnienia roszczeń określają przepisy prawa. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwo zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania, a po wycofaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą dotyczyć Administratora i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 5. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody wyrażonej w trakcie korzystania z Witryny, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter korzystania z formularzy zgłoszenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli Państwo zgłosi skutecznie do nas sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

Każdy nasz klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, czyli mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie do przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych. Oprócz tego mają Państwo zagwarantowane prawa również do sprostowania przetwarzanych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W szczególności:

1) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody udzielonej Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

2) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Witryny oraz ułatwienie z jej korzystania, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług (newsletter), będzie oznaczać sprzeciw klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

3) Prawo do usunięcia danych (tzw.: „prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofał określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane na podstawie jego zgody; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczpnych przez Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania czy adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia czy rezerwacji, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe klienta.
5) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, klient ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6) Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres info@hello-from-africa.pl.
7) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail: info@hello-from-africa.pl.
Bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów jest dla nas priorytetem, pod tym względem informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych Państwu na mocy RODO zostały naruszone, a sposób ich przetwarzania narusza przepisy RODO.

6. Wykorzystanie informacji

 1. Żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko czy adres, nie są automatycznie zbierane podczas wizyt w Witrynie. Pewne informacje niebędące danymi osobowymi jednak są rejestrowane w ramach standardowego działania serwerów internetowych. Informacje np. typ używanej przeglądarki, system operacyjny oraz adres IP użytkownika są gromadzone w celu ulepszenia komfortu korzystania użytkowników z Witryny.
 2. Użytkownik, który skorzystał ze świadczonych przez nas usług, i przesłał do nas reakcję w formacie wideo, lub w jakimkolwiek innym formacie (dalej: „Reakcja”), wyraża zgodę na wykorzystanie Reakcji i zamieszczenie jej na Witrynie oraz na stronach Administratora na portalach społecznościowych, m.in. Instagram, TikTok, Facebook (dane osobowe w tym przypadku są przetwarzane na podstawie punktu 2.10 niniejszej Polityki Prywatności).
 3. Przesyłając Reakcję, Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do wykorzystania i rozpowszechniania Reakcji, i uzyskał wszystkie niezbędne zgody i zezwolenia w tym zakresie, w tym zgody osób trzecich, jeśli są potrzebne. W razie, jeżeli do Witryny zostanie skierowane roszczenie w zakresie naruszenia praw osób trzecich, w wyniku wykorzystania lub rozpowszechniania Reakcji przesłanej przez użytkownika, Użytkownik, który taką Reakcję przysłał, zobowiązuje się zwolnić Witrynę od jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie, w tym poprzez uregulowanie roszczenia z osobą trzecią.
 4. Chcemy też oświadczyć, że zdjęcia w kreacjach, których używamy w naszych kampaniach reklamowych, są tworzone przy użyciu generatora twarzy sztucznej inteligencji (zdjęcia nieistniejących osób), jakiekolwiek podobieństwo do obrazu prawdziwej osoby jest przypadkowe.

7. Korzystanie z plików cookie i adresów IP

 1. Pliki cookie to informacje, które strona internetowa przesyła na dysk twardy komputera użytkownika w celu przechowywania danych. Pliki cookie są używane do śledzenia wizyt na naszej Witrynie oraz do personalizowania Witryny dla nowych i obecnych klientów. Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie; można jednak zresetować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. (Uwaga: w celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z sekcją pomocy danej przeglądarki). Jeśli użytkownik wyłączy ustawienia dotyczące plików cookie lub odmówi ich przyjmowania, niektóre części naszej witryny mogą nie działać prawidłowo.
 2. Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera przez dostawcę internetowego podczas korzystania z sieci. Gdy użytkownik żąda dostępu do poszczególnych stron Witryny, nasze serwery rejestrują jego adres IP. Zbieramy adresy IP w celu zarządzania systemem, przekazywania zbiorczych informacji naszym reklamodawcom oraz kontrolowania sposobu korzystania z naszej Witryny. Możemy wykorzystać adresy IP użytkownika we współpracy z jego dostawcą internetowym w celu identyfikacji użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne w celu zapewnienia zgodności z naszymi Warunkami użytkowania lub w celu ochrony naszych usług, Witryn, klientów lub innych osób.
 3. W trakcie wyświetlania reklamy na Witrynie oraz na naszych stronach na portalach społecznościowych nasi reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki "cookie" w przeglądarce użytkownika.
 4. W sprawach związanych z reklamą korzystamy z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi w tym zakresie. Te podmioty mogą wykorzystywać informacje zbiorcze (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) dotyczące wizyt użytkownika na Witrynie i innych stronach w celu dostarczania reklamy towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można zrezygnować z wykorzystywania tych informacji przez te podmioty, należy odwiedzić stronę internetową organizacji Network Advertising Initiative lub Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising. Google AdSense i inni dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookie DART, przechodząc do polityki prywatności Google i treści w sieci.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub praktyki stosowane przez strony internetowe osób trzecich, które mogą być połączone z Witryną. Na Witrynie mogą znajdować się łącza do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty trzecie; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady i praktyki dotyczące ochrony prywatności obowiązujące na takich stronach. Osoby odwiedzające strony podmiotów trzecich powinny zapoznać się z polityką prywatności i praktykami stosowanymi przez Administratora takiej strony.

8. Zmiany i akceptacja niniejszych warunków

W celu zapewnienia, iż Polityka Prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów, lub usług.

Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy o opuszczenie i niekorzystanie z naszej Witryny.