WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

AKCEPTACJA WARUNKÓW I ZASAD

Korzystając z Portalu https://hello-from-africa.pl/ (dalej: „Witryna” lub „Portal” ), użytkownik akceptuje niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami, musi opuścić Witrynę i nie korzystać z niej. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub innej aktualizacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian do treści niniejszych Warunków oznacza akceptację ich treści ze zmianami.

1. WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej: „Warunki”), określają zasady i warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia usług pozostających w ofercie portalu hello-from-africa.pl (dalej: „Witryna” lub „Portal”).
 2. Korzystanie z usług Witryny warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika Warunków.
 3. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami, zalecamy opuszczenie Witryny i niekorzystanie z proponowanych na niej usług.
 4. Użytkownik, zakładając konto na Witrynie, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa konta, oraz za czynności wykonywane przy użyciu konta i wszelkie inne działania podejmowane w związku z posiadaniem i użytkowaniem konta. Użytkownik zobowiązuje się do podawania i utrzymywania dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji, w tym informacji o płatnościach oraz informacji kontaktowych. Nie jest dopuszczalne podawanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących użytkownika, lub konta.
 5. W trakcie korzystania przez użytkownika z Witryny oraz w trackie złożenia zamówienia, świadczenia usług i innych form współpracy pomiędzy nami a użytkownikiem, mogą być pobierane i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest LINKOUT LIMITED z siedzibą na Malcie, zarejestrowana pod adresem 152, Suite Nr.7 Naxxar Road San Gwann SGN 9030, Malta, wpisana do maltańskiego rejestru handlowego pod numerem C 96974 (dalej: „Usługodawca”). Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych są przedstawione w Polityce Prywatności umieszczonej na Witrynie.

2. ZAMÓWIENIE

 1.  Zamówienia składane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny. Złożenie zamówienia w imieniu użytkownika może dokonać osoba upoważniona do realizowania w jego imieniu określonych czynności, na podstawie należytego umocowania.
 2. Po otrzymaniu zamówienia, Usługodawca przesyła użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia zamówienia przez użytkownika i jego przyjęcia przez Usługodawcę co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy, bądź wskutek podpisania przez Strony dokumentu umowy. 2
 4. W przypadku, gdy Usługodawca nie może przyjąć zamówienia bądź może je przyjąć tylko z zastrzeżeniem zmian warunków takiego zamówienia, zawiadamia o tym użytkownika w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. W takim przypadku umowa uważa się za zawartą w momencie, kiedy obie strony doszli do porozumienia co do warunków umowy i ich przyjęli.
 5. Użytkownik, który złożył zamówienie, może go odwołać, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu złożenia. W tym przypadku Usługodawca ma prawo obciążyć użytkownika poniesionymi kosztami, które wydał w celu realizacji zamówienia, jeśli takie wydatki poniósł.
 6. Użytkownik, który złożył zamówienie (dalej: „Klient”) dostarcza wszelkie niezbędne dane do wykonania zamówienia w formie elektronicznej. Dostarczając dane, materiały i inne informacje do Usługodawcy, Klient wyraża zgodę na ich wykorzystanie i potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne zgody do ich wykorzystania przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca realizuje zamówienie na podstawie dostarczonych przez Klienta danych i nie ma obowiązku weryfikacji ich prawidłowości, jakości, oraz możliwości wykorzystania takich danych do celów realizacji umowy.
 8. Niedostarczenie przez Klienta w wymaganym terminie materiałów, danych lub informacji koniecznych do wykonania zamówienia może skutkować przesunięciem terminu jego realizacji.

3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupu produktów lub usług, użytkownik wyraża zgodę na uiszczanie opłat lub rocznych opłat abonamentowych za kupiony produkt, lub usługę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian ceny i warunków płatności za produkty lub usługi przedstawione na Witrynie w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że takie zmiany nie będą dotyczyły użytkownika w okresie obowiązywania zakupionej wcześniej subskrypcji i wejdą w życie dopiero po wyrażeniu zgody przez użytkownika na przedłużenie, uaktualnienie lub odnowienie okresu subskrypcji.
 3. Przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na zmianę warunków płatności i ceny, jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania faktury zawierającej lub zapowiadającej zmiany cen lub warunków płatności nie wyrazi sprzeciwu do takich zmian w formie pisemnej.
 4. Ceny produktów i usług podane na Witrynie nie zawierają możliwych ewentualnych opłat podatkowych, celnych i innych podobnych należności.
 5. Wszelkie koszty bankowe związane z realizacją płatności na rzecz Usługodawcy oraz należności dodatkowe, o których mowa w p. 4, obciążają Klienta.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Ewentualne reklamacje lub odmowa przyjęcia dostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów, lub rezygnacja ze zrealizowanego zamówienia nie stanowią podstawy do wstrzymania, lub opóźnienia płatności.
 8. W razie, jeżeli użytkownik zalega z płatnością za zamówiony produkt lub usługę, Usługodawca ma prawo powstrzymać wykonanie zamówienia do momentu uregulowania płatności w pełnym zakresie. Jeżeli produkt został dostarczony do Klienta lub usługa została wykonana na rzecz Klienta, a zwłoka w dokonaniu płatności przekroczyła 30 dni, Usługodawca ma prawo:
  • odstąpić od umowy oraz zażądać od Klienta zapłaty pełnej wartości należności, oraz kary umownej za niewykonanie umowy w wysokości odpowiadającej 50% ceny netto zamówionego produktu lub usługi;
  • żądać wykonania przez Klienta umowy i obciążyć go kosztami dochodzenia należności;
  • dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość kary umowne.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Użytkownik korzystający z Witryny, produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązuje się korzystać z nich zgodnie z prawem, niniejszymi Warunkami oraz innymi aktami regulującymi współpracę Usługodawcy i użytkowników, które mogą Państwo znaleźć na Witrynie. Użytkownik zobowiązuje się zachowywać w sposób kulturalny i pełen szacunku do innych osób w trakcie korzystania z Witryny, produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Zakazane jest korzystanie z Witryny, produktów lub usług świadczonych przez Usługodawcę w następujących celach:
  • angażowanie się w działania, które stanowiłyby przestępstwo, powodowałyby nastanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszałyby jakiekolwiek przepisy prawa miejskiego, regionalnego, krajowego lub międzynarodowego;
  • przekazywanie, transmitowanie lub zamieszczanie materiałów chronionych prawami autorskimi, lub innym prawem osób trzecich, chyba że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub ma pozwolenie właściciela na ich zamieszczenie;
  • przekazywanie, transmitowanie lub zamieszczanie materiałów ujawniających tajemnice handlowe, chyba że użytkownik jest ich właścicielem lub posiada zgodę właściciela na ich zamieszczenie;
  • przekazywanie, transmitowanie lub zamieszczanie materiałów naruszających własność intelektualną, prawo do prywatności lub prawo do wizerunku innych osób;
  • próby zakłócania w jakikolwiek sposób działania Witryny, naszych sieci lub zabezpieczeń sieciowych, a także próby wykorzystania Witryny w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiegokolwiek innego systemu komputerowego;
  • uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla użytkownika, lub logowanie się na serwerze lub koncie, do którego użytkownik nie ma uprawnień.
 3. W przypadku, jeżeli użytkownik prowadzi konto, współtworzy konto, zamieszcza materiały na Witrynie, zamieszcza łącza do Witryny lub w inny sposób udostępnia materiały za pośrednictwem Witryny (dalej: "Treści"), ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść oraz wszelkie ewentualne szkody i straty, w tym poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie, w związku z udostępnieniem Treści, niezależnie od tego, czy Treść stanowi tekst, grafikę, plik dźwiękowy czy oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
  • pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie będzie naruszać prawa własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych ani tajemnic handlowych osób trzecich;
  • w pełni dostosował się do wszelkich wymagań licencji stron trzecich związanych z Treścią i dołożył należytej staranności, aby skutecznie przekazać do użytkowników końcowych wszelkie wymagane w tym zakresie informacje związane z warunkami korzystania z Treści;
  • Treści nie zawierają ani nie instalują żadnych wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub destrukcyjnych treści;
  • Treści nie są obsceniczne, oszczercze, nienawistne ani niewłaściwe pod względem rasowym lub etnicznym, a także nie naruszają praw do prywatności lub wizerunku osób trzecich.
 4. Zachęcamy do respektowania prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że materiał umieszczony na Witrynie lub link do niej narusza jego prawa autorskie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów, które są niezgodne z prawem lub naruszają prawa innych osób oraz zablokowania linków do stron internetowych lub materiałów, które zawierają treści niezgodne z prawem, lub naruszające prawa innych osób. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści, które w opinii Usługodawcy naruszają wewnętrzną politykę, są szkodliwe lub niewłaściwe oraz odmowy dostępu do korzystania z Witryny, produktów lub usług dla osób, które takie treści w jakikolwiek sposób używają czy rozpowszechniają.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków niezbędnych do zabezpieczenia ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi zasobami. Usługodawca ze swojej strony oświadcza, że podejmuje wszystkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapobiec przesyłaniu szkodliwych treści z prowadzonych przez niego systemów technologicznych do systemów technologicznych użytkownika.
 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez niego z Witryny, produktów i usług będzie zgodne z umową zawartą między Stronami, Polityką prywatności, niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym, ale nie wyłącznie, z wszelkimi lokalnymi przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w danym kraju, regionie, mieście lub innym obszarze administracyjnym, dotyczącymi m.in. dopuszczalnych treści, a także z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przesyłania danych technicznych eksportowanych z kraju, w którym użytkownik przebywa, oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi zasadami lub warunkami.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny, produktów, lub usług, a także pobieraniem lub przesyłaniem jakichkolwiek treści z Witryny.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odesłanie znajduje się na Witrynie oraz na których znajduje się odesłanie na naszą Witrynę, jak również za treści zamieszczone na takich stronach oraz sposób, w jaki są wykorzystywane. Umieszczając odnośnik do strony internetowej lub witryny osoby trzeciej, nie oświadczamy ani nie sugerujemy, że popieramy lub zgadzamy się z treściami tam zamieszczonymi.
 10. Korzystanie z usług lub produktów proponowanych przez Usługodawcę, zamieszczonych na Witrynie, przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły lat 18. Korzystanie z Witryny przez osoby poniżej 18 roku życia jest możliwe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe lub moralne, w tym za utracone zyski, wynikające w skutku korzystania z Witryny, produktów lub usług świadczonych przez Usługodawcę, ich zawartości lub zawartości stron internetowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na Witrynie, nawet jeśli Strona została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
 12. W razie wystąpienia prawnie udowodnionego naruszenia przyznanego osobie trzeciej prawa własności intelektualnej, spowodowanego używaniem produktów lub usług świadczonych przez Usługodawcę, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do sumy kwot otrzymanych od Klienta w okresie 6 miesięcy, poprzedzających datę pierwszego wystąpienia szkody. W pozostałym zakresie odpowiedzialność za takie naruszenie ponosi Klient, zobowiązując się zwolnić od takiej odpowiedzialności Usługodawcę.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów, użytkowników i osób trzecich dokonywanych w trakcie korzystania oraz w związku z korzystaniem z Witryny.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu produktów lub świadczeniu usług spowodowanych zdarzeniami siły wyższej. W razie nastania takich zdarzeń, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zawartość danych, informacji, materiałów, w tym za informacje umożliwiające identyfikację osoby, gromadzone lub przetwarzane za pośrednictwem naszych produktów i usług, dostarczanych do Usługodawcy w celu realizacji umowy, za ich pełność, dokładność i prawidłowość, oraz oświadcza, że ma prawo do korzystania i do przekazywania i rozpowszechniania takich danych, informacji i materiałów, i uzyskał wszystkie niezbędne zgody i zezwolenia do ich wykorzystania, w tym zgody osób trzecich, jeśli są potrzebne. W razie, jeżeli do Usługodawcy zostanie skierowane roszczenie w zakresie naruszenia praw osób trzecich, w tym naruszenia praw osób dotyczących prywatności, w wyniku wykorzystania lub rozpowszechniania danych, informacji lub materiałów przekazanych przez Klienta, oraz poprzez korzystanie z produktów lub usług w ramach korzystania Klienta z konta użytkownika, ten Klient zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie, w tym poprzez uregulowanie roszczenia z osobą trzecią.

5. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę i zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, ze skutkiem na ostatni dzień okresu wykupionej subskrypcji, przesyłają wiadomość na adres mailowy Usługodawcy.
 2. W przypadku, jeśli użytkownik uzna, że nie wywiązaliśmy się z umowy lub usługi zostały wykonane niewłaściwie, musi powiadomić nas o tym na piśmie i w terminie 14 dni rozwiążemy problem. Jeśli rozwiązanie problemu nie dojdzie do skutku względem użytkownika, ma on prawo wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu do Witryny, produktów lub usług, w przypadku, jeśli:
  • użytkownik swoim zachowaniem narusza przepisy prawa, Warunków lub innych aktów, które regulują współpracę Usługodawcy z użytkownikami;
  • jeśli są uzasadnione podejrzenia, że użytkownik korzysta z Witryny, produktów lub usług w celu naruszenia prawa, lub praw osób trzecich;
  • jeśli nastąpiło zwłoka w dokonaniu opłat, o której mowa w p. 3.8 niniejszych Warunków.
 4. W przypadku, jeżeli konto użytkownika zostało zamknięte z ww. powodów, użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, i zostanie on pozbawiony możliwości dostępu do Witryny, produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta zostanie zinterpretowana w sposób odzwierciedlający pierwotne intencje Stron, a pozostałe części zachowają pełną moc i skuteczność.
 2. Rozstrzygnięcie sporów jest poddane sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Ustawienia i właściwości Witryny, obejmujące, ale nie ograniczające się do wszystkich dostępnych na niej treści, produktów i usług mogą być od czasu do czasu zmieniane lub aktualizowane według uznania Usługodawcy. W razie gdy zmiany będą mieli charakter istotny, poinformujemy użytkowników o terminie wejścia w życie takich zmian.
 4. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na Portalu.